Telekomünikasyon Müzesi Kurulmalıdır

 Telekomcular DerneÄŸinin önerisi: Sanal ve Gerçek Telekomünikasyon Müzesi kurulmalıdır Say�n �yelerimiz, Sitemizin alt k�sm�ndaki 9 adet kutudan biri olan �Telekom�nikasyon M�ze Giri�im Grubu� adl� b�l�m�n i�eri�ini uzun s�redir bo� olarak bekletiyoruz. Bu k�sm�n bo� olarak bekletilmesi bizim 18�24 May�s 2008 tarihleri aras�nda K�lt�r Bakanl��� �nc�l���nde kutlanacak olan M�zecilik Haftas�na yak���r bir �ekilde bir � HABERLE�ME M�ZES� � kurulmas� �nerimizi yapacak olmam�zdan kaynaklanmaktad�r. Daha �nceki y�llarda �nce PTT daha sonra da Telekom�nikasyon A.� olarak bilinen d�nemlerde �e�itli tarihlerde ve halen biri T�rk Telekom�nikasyon A.� yerle�kesi i�inde olmak �zere Ankara� da, di�eri ise �stanbul�da PTT� ye ait olmak �zere haberle�me cihazlar�n�n halen sergilenmekte biliyoruz. �lgililerce m�ze olarak nitelendirilen ancak uluslar aras� hi�bir standarda uygun olmayan her iki te�hir salonu cihazlar�n niteli�i konusunda da yetersiz bir konumdad�r. Ayr�ca her iki te�hir salonunun da vatanda�lar�n bir m�ze kavram� i�inde eri�ebilme hakk�ndan da mahrum bir konum i�inde olduklar�n� m��ahede etmekteyiz. Bizim somut �nerimiz bat�l� standartlarda K�lt�r Bakanl���n�n m�zeleri gibi i�lev g�recek bir �HABERLE�ME M�ZES�� nin T�rkiye�nin bu alandaki tarihsel ge�mi�ine uygun olarak t�m halk�n ula�abilmesini sa�layacak bir �ekilde hizmete sunulmas� �al��mas�n�n hemen ba�lat�lmas� ve bunun fiiliyata ge�ilerek kurulmas�d�r. Milletlerin tarihsel geli�imi i�inde haberle�me �ok �nemli rol oynayan hadiselerin ortaya ��kmas�n� sa�lam��t�r. Bizim tarihimiz de haberle�me genel olarak ulak sisteminden bug�nk� yap�s�na gelinceye kadar bir�ok a�amadan ge�mi�tir. T�m d�nyada kabul edildi�i �zere gibi bir m�ze kavram� i�inde kurulmas�n� d��ledi�imiz �nerimizin fiiliyata ge�irilece�i bir m�zenin kurulmas� modern haberle�menin ba�lang�c� olarak kabul edilen telgraf�n 1837 y�l�ndaki icad�ndan g�n�m�ze kadar getirilmesi ile m�mk�n olabilecektir. Sonu� olarak e�er bir g�n modern bir T�rk haberle�me tarihi yaz�lacak olursa bu tarihi aynen bat� toplumlar�nda oldu�u gibi 1837 y�l�ndan itibaren ba�latmak gerekir. Bu yakla��m kurulacak m�zenin de bu tarihten itibaren geli�en olaylar dizisi i�inde d���n�lmesi gere�ini de ortaya koyar. Tarih�i Roderic H. Davison Osmanl� Devleti�nde ilk modern haberle�me yap�s�n�n elektrikli telgraf�n mucidi Morse ile birlikte de �al��m�� olan Chamberlein taraf�ndan �stanbul�a getirilen telgraf aletleri ile ba�lad���n� yazar. Ancak Chamberlein� in telgraf�n daha da geli�tirilmesi i�in Viyana�ya gitmek �zere bindi�i gemi Tuna nehrinde bat�p hayat�n� kaybedince Osmanl� �mparatorlu�u�nda telgraf gecikmeli olarak 1850 y�l�nda bug�nk� Robert Kolej�in de kurucusu olan misyonerlik �al��mas� yapan Cyrus Hamlin�in �al��malar� ile Padi�ah Abd�lmecid�e g�sterilebildi. Padi�ah bu g�steriden o kadar memnun kald� ki sonunda imparatorluk berat�n� Morse�a g�nderdi. Morse�da buna kar��n Abd�lmecid�e bir telgraf aleti g�ndererek jest yapm�� ve bu cihaz da Padi�ah taraf�ndan Askeri M�hendis Mektebi�ne g�ndererek e�itim ama�l� kullan�lmas�n� sa�lam��t�r. K�r�m Sava�� s�ras�nda 1855 y�l�nda ilk Telgraf sisteminin profesyonel olarak a��ld���n� II. Abdulhamit d�neminde ise 30.000 Km �den fazla telgraf hatt� d��endi�ini (Bug�nk� fiber kablo uzunlu�unun d�rtte biri) ve telgraf�n g�n�m�z T�rkiye�sindeki �nternet geli�im h�z�ndan daha fazla oldu�unu tarih�iler bizlere aktarmaktad�rlar. Osmanl� Devleti�nde telgraf hatlar� tren hatt� tesis etmek ile yar���rcas�na paralellik arz eden yap�da �lkeyi modernle�tirirken �mparatorlu�un son y�llar�nda ise y�k�l���na neden olan bir alet olmu�tur. Bu tespit t�m tarih�iler taraf�ndan ortak bir kan� olarak tespit edilmekedir. Di�er yandan Ahmet Mithat Efendi, telefonun icad�ndan tam 6 y�l sonra 1882 y�l�nda yazm�� oldu�u D�rdane adl� roman�nda yan kom�usunun a���� ile bulu�mas�n� gizlice dinlemesi i�in kulland��� ayg�t olan g�n�m�zdeki telefonun o zaman ki ad� olan Nakl-i Seda 1886�1908 y�llar� aras�nda telgraf�n aksine yasakl� aletler s�n�f�na girmekteydi. Telefonun herkes taraf�ndan kullan�m�n�n �n�n� a�an yasan�n 1911 y�l�nda ��kar�lmas� ile ba�layan s�recin 1924 y�l�nda Telgraf ve Telefon Hakk�nda Kanun ile devam eden s�re� g�n�m�ze kadar bir tarihsel s�re� izlemi�tir. �MUHABERES�Z MUHAREBE OLMAZ� deyi�indeki do�ruluk yak�n tarihimizde birbirine z�t iki anla�man�n g�r��meleri s�ras�nda tarih i�inde kar��m�za ��km��t�r. Her iki anla�mada da T�rk Milletinin kaderini tayin edecek iki �rnek vard�r. Bunlardan birincisi Mondros M�tarekesini imzalayan Rauf Orbay� �n Limni adas�ndan telgraf �ekmek �zere �zmir�e gelip buradaki telgrafhaneleri kullanarak �stanbul�a mesajlar� iletmesi ile olu�an gecikmeden dolay� Amiral Caltrhrop� un �ya imzalars�n ya da bu i� burada biter � hakaretine maruz kalmas�d�r. �kincisi ise Lozan g�r��meleri s�ras�nda Ankara�dan g�nderilen mesajlar�n �nce K�stence�ye elden g�t�r�lerek Lozan�a �ekilmesi ile bu hatt�n bak�m�n� yapan Frans�z/�ngiliz �irketlerinin kriptolar� ��zerek bu bilgileri Lozan�daki muhaliflerimize iletmi� olmalar�d�r. Her iki olayda bizim ibret almam�z gereken gelecek nesillere aktaraca��m�z binlerce haberle�me yetersizli�imizin tarihsel �rne�i vard�r. O halde t�m bu geli�im s�re�lerini de tarihsel bir anlat�m i�inde a��klayacak ve gelecek nesillere aktaracak bir �HABERLE�ME M�ZES�N�N� kurulmas�n� TELEKOMCULAR DERNE�� olarak �neriyoruz. Bu ama�la yol haritam�z �ncelikle: 1. Bir sanal (virtual) HABERLE�ME (TELEKOM�N�KASYON) M�ZES� kurulmas� �al��malar�na Telekomcular Derne�i olarak hemen ba�l�yoruz. Bunun i�in WEB tasar�m ve bar�nd�rma i�lemleri i�in gerekli alt yap�n�n olu�turulmas� i�in giri�imlerde bulunaca��z. Bu konuda sponsor deste�ine ihtiyac�m�z olacakt�r. 2. Yukar�daki tarihsel ge�mi�ini verdi�imiz haberle�me ile ilgili t�m antik ve eski (1855�2008 ) aras�ndaki t�m haberle�me cihazlar�n�n bir listesinin olu�turularak 1994 y�l�nda PTT olarak d�zenledi�imiz telekom�nikasyon sergi alan� �rne�inde video galerimizde g�r�ld��� �zere standart bir yap� geli�tirilerek K�lt�r Bakanl��� nezdinde giri�imlerde bulunaca��z. Buradan t�m �yelerimize ve t�m topluma �a�r�m�z B�R YERLERDE bulunan sahipsiz, zaman zaman da Ulus Samanpazar�ndaki antikac� d�kk�nlar�nda veya �u anda bilemedi�imiz bir�ok �ehir merkezinde hurda fakat y�llar�n yorgunlu�unu �zerinde ta��yan HABERLE�ME AYGITLARININ bir araya toplanarak bir T�RK HABERLE�ME TAR�H� yaz�lmas�na yol a�acak g�rsel bir m�zenin olu�turulmas�n� sa�lamakt�r. �rne�in, �stanbul�daki Atat�rk Hava Liman� yak�n�ndaki Telsiz M�d�rl��� hangar�nda bulunan 1910 l� y�llar�n BUHARLI TELGRAF/TELEX makinas�n� �in�de press makinalar�na kapt�rmayal�m, onu de�erlendirelim. 3. K�lt�r Bakanl��� ile temasa ge�erek bu hareketimizin yararlar� anlat�lacak ve herkesin bir m�ze konsepti i�inde ula�abilece�i bir yer tesis edilmesine y�nelik �al��malar ba�lat�lacak. 4. D�nyada bu m�zelerin �rne�i �oktur. Bizim buradaki amac�m�z TELEKOM�N�KASYON KAVRAMINI gelecek nesillere aktarabilme sorumlulu�umuz ile b�t�nle�mektedir. �al��malar�m�z ayn� zamanda bir T�RK HABERLE�ME TAR�H��N�N yaz�lmas� ile birlikte bir HABERLE�ME M�ZES�N� �NCE SANAL DAHA SONRA �SE GER�EK ANLAMDA KURULMASINA Y�NEL�K olarak resmi organlar nezdinde giri�imde bulunmak olacakt�r. �NER�M�Z�N TAK�P��S� OLACA�IZ. 5. Sizlere a�a��daki baz� linklerde bu ama�la kurulmu� sitelerin adreslerini veriyoruz. http://www.malaysiavacationguide.com/malaysiatelecommunication.html http://folk.uio.no/toresbe/nd/telemuseet/ http://www.flickr.com/photos/bre/sets/72157594561309516/ http://www.ote.gr/inside_en.

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!