ONBİRİNCİ DAİRE 2003/739

4059 SAYILI YASANIN EK 1. MADDESİYLE HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIKLARI İLE DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARINDA FİİLEN ÇALIŞAN PERSONEL İÇİN ÖNGÖRÜLEN EK ÖDEMEDEN, ARALARINDA HERHANGİ BİR HUKUKSAL FARKLILIK BULUNMAYAN BİR KISIM PERSONELİN YOKSUN BIRAKILMASI SURETİYLE BELİRLENE "EK ÖDEME USUL VE ESASLARI" GEREKÇE GÖSTERİLEREK DAVACIYA EK ÖDEME YAPILMAMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI, 2577 SAYILI YASANIN 7/4 MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA, DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN İPTAL EDİLMEMİŞ OLMASININ, BUNA DAYALI OLARAK TESİS OLUNAN BİREYSEL İŞLEMİN İPTALİNE ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :... Karşı Taraf : 1- Maliye Bakanlığı 2- Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İsteğin Özeti : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görev yapan davacı tarafından, 4059 sayılı Yasaya 4315 sayılı Yasayla ilave edilen Ek 1. maddesi uyarınca, genel müdürlük personeli için öngörülen ek ödemeden yararlandırılması yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve hesaplanacak ek ücretlerinin ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, ...İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararıyla; 4059 sayılı Yasanın Ek.1 maddesinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında fiilen çalışan personele ek ödeme yapılabileceğinin hükme bağlandığı, yasa hükmünde ek ödeme "yapılabilir" ifadesi kullanıldığından bu konuda idarenin takdir yetkisinin bulunduğunun açık olduğu, bu takdir yetkisi çerçevesinde yürürlüğe konulan Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslarla davacının da aralarında bulunduğu bir kısım personel için ek ödeme öngörülmediğinden, söz konusu "Usul ve Esaslar" yürürlükte bulunduğu sürece davacıya ek ödeme yapılmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Davacı tarafından mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Davalı idarelerce yapılan savunmada temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Danıştay Tetkik Hakimi : Abdurrahman ŞİMŞEKSOY Düşüncesi : 4059 sayılı Yasanın Ek 1. maddesinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeline ek ödeme yapılabileceği, bu ödemeye ilişkin esas, usul ve oranların müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirleneceği hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükme göre, söz konusu kurumların personeline ek ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu görülmekle birlikte, idarece kullanılacak bu yetkinin objektif hukuk kurallarına aykırı olmaması gerektiği açıktır. Olayda ise, söz konusu yasal düzenleme uyarınca ilgili bakanlıklarca yürürlüğe konulan Ek ödemeye İlişkin Usul ve Esaslarda, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının bütün personeli için ek ödeme öngörüldüğü halde, Darphane ve Damga Matbaası personeli için bu ödeme sadece daire başkanları ile 1. Hukuk müşaviriyle sınırlı tutularak eşitlik ilkesine aykırı davranılmıştır.
Bu durumda, objektif hukuk kurallarına aykırı bir biçimde bir kısım personel için ek ödeme öngörülmemek suretiyle yürürlüğe konulan usul ve esaslar gerekçe gösterilerek davacıya ödeme yapılmamasında hukuka uyarlık görülmemiştir, Açıklanan nedenlerle, idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. Danıştay Savcısı : Zehra Birden Düşüncesi : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görev yapmakta olan davacı, 4059 Sayılı Kanuna 4315 Sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen Ek 1. madde uyarınca 30.6.1997 tarihinden itibaren tarafına ek ödeme yapılmasına ilişkin başvurusunun reddi üzerine ek ödeme yapılmamasına ilişkin işlemin iptali ve yoksun kaldığı ek ödeme tutarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açtığı davanın "4059 sayılı Kanuna 4315 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen Ek 1. madde uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının bağlı olduğu Devlet Bakanları ile Maliye Bakanınca belirlenen "Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeline Denetleme Aidatı Fon Hesabı ile Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonundan Yapılacak Ek Ücret Ödemesine ilişkin Usul ve Esaslar’ ın eki 2 sayılı cetvelde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görev yapan Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri için % 35 oranında ödeme yapılmasının öngörüldüğü, Esasların 7. maddesinde de Esasların 1.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinin belirtildiği, davacının Ek 1. madde uyarınca tarafına ek ödeme yapılmasına ilişkin başvurusunun yukarıda sözü edilen Ek ücret ödemesine ilişkin Usul ve Esaslar' a göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görev yapan personelden yalnızca Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadrolarında bulunan personele ek ödeme yapılabileceği gerekçesiyle reddedildiği, Ek 1. maddede "ek ödeme yapılabilir" ifadesi kullanılarak daireye ek ödeme yapıp yapmama konusunda tanınan takdir yetkisinin aynı zamanda ek ödemenin başlangıç tarihini belirleme yetkisini de kapsadığı, ek ödemenin usul ve esaslarının ilgili Bakanlarca belirlenmesine ilişkin olup, yürürlükte bulunan karar iptal edilmediği sürece davacıya ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 4059 Sayılı Kanuna 4315 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen Ek 1. maddede "Müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurt dışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele, bunların yararlandığı, ancak Maliye Bakanlığında çalışan emsali personelin yararlanmadığı fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal hakları mahsup edilmek şartıyla, Maliye Bakanlığı emsali personeline Gelir İdaresini Geliştirme Fonundan yapılmakta olan ek ödemeler tutarını geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak esas ,usul ve oranlar müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirlenir..." hükmü, 6. maddesinde de "Bu kanunun hükümleri 30.6.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayım tarihinde yürürlüğe girer" hükmü yer almaktadır.
Yukarıda sözü edilen Ek 1. Madde doğrultusunda ilgili Bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından hazırlanan "Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Personeline Denetleme Aidatı Fonu Hesabı ile Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonundan Yapılacak Ek ücret ödemesine ilişkin Usul ve Esaslar’ ın "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde: "Bu Esaslar Müsteşarlıkların merkez ve taşra teşkilatlar ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (Merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurt dışı personel hariç) fiilen çalıştırılan Personeli kapsar." hükmüne yer verildiği halde aynı Esaslar’ ın eki 2 sayılı Cetvelde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde yalnızca Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri kadro ve görev unvanında çalışan personele % 35 oranında ek ödeme öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Türk Hukuk sisteminde, yasalar Anayasa'ya, tüzükler Anayasa ve yasalara, yönetmelikler ve daha alt düzenleyici işlemlerde Anayasa'ya,yasalara ve tüzüklere uygun olmak zorundadır.
Uyuşmazlıkta, 4315 sayılı Kanunda ve buna paralel olarak düzenlenmiş olan Esaslar'ın 2. maddesinde açıkça Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (Merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurt dışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele ek ödeme yapılacağı kurala bağlandığından ek ödemelerin bu kapsam içinde yapılması zorunludur. Bu durumda, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde görev yapan davacının 4315 sayılı Kanun uyarınca kendisine ek ödeme yapılmasına ilişkin başvurusunun reddi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Diğer taraftan Esaslar'ın yürürlük tarihini belirleyen 7. maddesi de Danıştay 12. Dairesinin 7.11.1999 günlü, E:1999/344, K:1999/2470 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Açıklanan nedenlerle temyize konu kararın bozulması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, Darphane ve Damga Matbaasında görev yapan davacı tarafından, 4059 sayılı Yasanın Ek. 1. maddesinde öngörülen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali ve hesaplanacak ek ücretlerinin ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna 4315 sayılı Yasayla ilave edilen Ek 1. maddesinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kadrolarında (merkez teşkilatlarındaki sözleşmeli personel ve yurtdışı kadrolarında çalışan personel hariç) fiilen çalıştırılan personele, ek ödeme yapılabileceği, ek ödemelerin yapılmasında dikkate alınacak esas, usul ve oranların müsteşarlıkların bağlı bulunduğu bakanlar ile Maliye Bakanı tarafından müştereken belirleneceği hükme bağlanmıştır. 4059 sayılı Yasanın Ek. 1. maddesinde, sözü edilen müsteşarlıklar ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personeline "ek ödeme yapılabilir" ibaresi yer aldığından, bu kapsamdaki personele ek ödeme yapılıp yapılmayacağı hususunda idareye takdir yetkisi tanındığı anlaşılmaktadır. Ancak idarece bu yetki kullanılmak suretiyle bir düzenleme yapılırken veya bu düzenleme uygulanarak bireysel işlem tesis edilirken, başka bir anlatımla düzenleyici kural kişiye uygulanmak suretiyle işlem somutlaşırken, anılan yetkinin objektif esaslar içinde kullanılması, hukuk kurallarını ve hukukun genel esaslarını da ihlal etmemesi gerekmektedir.
Olayda ise, 4059 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi hükmü uyarınca ilgili bakanlıklarca söz konusu ek ödemeye ilişkin olarak yürürlüğe konulan “Usul ve Esaslar” la Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının bütün personeli için ek ödeme öngörüldüğü halde, bu düzenlemede, ek ödemeden yararlanacaklar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personeli bakımından Daire Başkanları ile 1. Hukuk Müşaviriyle sınırlı tutularak eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı, böylece yasayla verilen takdir yetkisinin objektif esaslara aykırı kullanılması yanında, hukuk kurallarına ve hukukun genel esaslarına da uygun tesis edilmediği görülmektedir. Bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu'nun 7/4 maddesinin ".............. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz" yolundaki hükmü karşısında, idarece 4059 sayılı Yasanın Ek 1. maddesi kapsamında bulunan ve aralarında herhangi bir hukuksal farklılık bulunmayan personelin bir kısmı için ek ödeme öngörülmemek suretiyle belirlediği "Usul ve Esaslar" gerekçe gösterilerek davacıya ek ödeme yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacı temyiz isteminin kabulüyle ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına 19.2.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

DAN-KAR-DER; SAYI:1 YÖ/ŞGK

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!