ONBİRİNCİ DAİRE 2003/4011

YÜKSEK PLANLAMA KURULUNUN 19.2.1999 GÜNLÜ VE 99/T-4 SAYILI KARARIYLA, YÖNETİM KURULLARINA KAPSAM DIŞI PERSONELİN 1999 YILI SÖZLEŞME ÜCRETLERİNİ FARKLI ORANLARDA BELİRLEME YETKİSİ TANINMADIĞI HALDE, EŞİT ŞEKİLDE UYGULANMASI GEREKEN VE HUKUKİ DAYANAĞI AYNI OLAN KARARLARIN AYNI STATÜDEKİ PERSONELE FARKLI ORANLARDA UYGULANMASINDA HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...Vekili : Av. ...Karşı Taraf (Davalı) : ... Sigorta Şirketi
Vekili : Av. ...İsteğin Özeti : ... Sigorta Şirketinde kapsam dışı uzman kadrosunda çalışan davacının, 1999 yılının ilk altı ayına ait ücret zammının emsallerinden düşük olarak belirlenmesine ilişkin 26.2.1999 gün ve 084/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptali ile yoksun kalınan maddi hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; davalı idare yönetim kurulunun kendisine tanınan takdir yetkisini kullanarak 1999 yılı ilk yarısına ait maaş zam oranlarını, Yüksek Planlama Kurulunun 19.2.1999 günlü ve 99/T-4 sayılı kararı uyarınca belirlediği işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, yönetim kurulunun takdir yetkisini keyfi ve subjektif uygulamalarla kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığı öne sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : R.Serdar UYAR Düşüncesi : Yüksek Planlama Kurulunun 19.2.1999 günlü ve 99/T-4 sayılı kararıyla, yönetim kurullarına kapsam dışı personelin 1999 yılı sözleşme ücretlerini farklı oranlarda belirleme yetkisi tanınmadığı halde, eşit şekilde uygulanması gereken ve hukuki dayanağı aynı olan kararların aynı statüdeki personele farklı oranlarda uygulanmasında hukuken uyarlık görülmediğinden kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı : Sadri BOZKURT Düşüncesi : Uyuşmazlık; Davacının, 1999 yılı ilk altı ayına ait ücretlerinin emsallerine oranla düşük belirlenmesine ilişkin ... Anonim Şirketi Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkindir.Dava dosyasının incelenmesi sonucunda: Davacının, ... Türk Sigorta Şirketinde kapsam dışı uzman kadrosunda istihdam edildiği, Yüksek Planlama Kurulunun 19.2.1999 tarihli kararında kapsam dışı personelin 1999 yılının ilk yarısına ait ücretlerinin, 1998 yılının ikinci yarısına ait ücretlerinin %20 oranını aşmamak koşuluyla ilgili yönetim kurullarınca belirleneceğinin hükme bağlandığı ve bu dönemde dava konusu karar ile davacıya %12 oranında ücret artışı yapıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda; Yüksek Planlama kurulunca, ilgili yönetim kurullarına kapsam dışı personlin ücretlerine yapılacak zam oranını tesbit konusunda tanınan takdir hakkının kamu yararı hizmet gereklerine uygun kullanıldığının tesbit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi zorunludur.
Davacının; ilgili dönemde ücretine % 20 yerine % 12 oranında zam yapıldığı halde idarece hukuken geçerli kabül edilecek somut belgeler ibraz edilmediğinden, idare mahkemesince sicil ve disiplin konularında inceleme yapılarak karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından temyiz konusu idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
26.2.1999 tarih ve 23623 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 19.2.1999 tarih ve 99/T-4 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının 2/a maddesinde 399 sayılı K.H.K.'nin geçici 9. ve ek 1. maddelerine tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında kapsam dışı statüde çalışan personelin ücretlerinin 1998 yılının ikinci yarısına göre %20 oranının aşmamak üzere artış yapılmak suretiyle 1999 yılının ilk yarısı ücretlerini belirlemeye ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarının yetkili kılındığı öngörülmüştür. Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yönetim Kurullarına ücret belirleme konusunda tanınan takdir yetkisi sınırsız olmayıp, anılan yetkinin objektif esaslara uygun bir şekilde kullanılması, başka bir anlatımla aynı statüdeki personele, hukuki dayanağı aynı olan kararların fark gözetilmeden eşit bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Olayda, Yüksek Planlama Kurulunun yukarıda anılan kararıyla, Yönetim Kurullarına kapsam dışı personelin 1999 yılı sözleşme ücretlerinin farklı oranlarda belirlenecek şekilde bir takdir yetkisi tanınmamıştır. Dosyanın incelenmesinden; dava konusu edilen Yönetim Kurulu Kararı ile davacı ile aynı işyerinde çalışanların 1999 yılı ilk yarısına ait ücret artış oranları %20 olarak belirlenmişken, davacının maaşının %12 oranında arttırılması üzerine açılan davada, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tespit edilen artışın Yönetim Kurulunca kendisine tanınan takdir yetkisi kullanılarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır. Bu durumda; davalı idarenin, 1999 yılı ilk yarısına ait ücret artış oranlarını belirlerken kendisine belli sınırlar içinde ve objektif esaslara uygun bir şekilde kullanılmak üzere tanınan takdir yetkisinin sınırsız olduğundan bahisle, artış oranlarını çalışanlarına farklı uygulamasına olanak bulunmadığı gibi, olumsuzluğuna ilişkin bir somut belge veya bilgi bulunmayan davacının ücret artış oranını aynı kurumda diğer çalışanlardan daha düşük belirlemesi de eşitsizliğe yol açacağından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Öte yandan, dava konusu edilen 29.2.1999 gün ve 084/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararıyla iptal edilmiş ve davalı idarenin bu karara ilişkin temyiz istemi de Danıştay Onbirinci Dairesinin 18.6.2003 gün ve E:2000/10631, K:2003/3116 sayılı kararıyla reddedilmiştir. Açıklanan nedenlerle; ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına, 13.10.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

DAN-KAR-DER ; SAYI:3YÖ/ŞGK
 

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!