İDARİ DAVA DAİRELERİ 2005/2365

BİR DÜZENLEYİCİ İŞLEMİN UYGULANMASI ÜZERİNE İLGİLİLERİN, DÜZENLEYİCİ İŞLEMİ VEYA UYGULAMA İŞLEMİNİ YA DA HER İKİSİNİ BİRLİKTE İPTAL DAVASINA KONU YAPABİLECEĞİ HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ?Karşı Taraf (Davalılar) :

1- Sağlık Bakanlığı – ANKARA

2-Maliye Bakanlığı – ANKARA İstemin Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesinin 9.12.2004 günlü, E:2004/2718, K:2004/5136 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Davalı İdarelerin Savunmalarının Özeti: Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Mürteza GÜLER' in Düşüncesi: Davanın 2577 sayılı Kanunun 7. maddesinin 4. fıkrası uyarınca süresinde açıldığı anlaşıldığından, temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. Danıştay Savcısı Handan Yağuş'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Devlet Hastanesinde göğüs cerrahisi uzman doktoru olan davacı; 9.2.2004 günlü, 417 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergenin iptali istemiyle dava açmıştır. Danıştay Onbirinci Dairesi 9.12.2004 günlü, E:2004/2718, K:2004/5136 sayılı kararıyla; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7. maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde; Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış gün, vergi mahkemelerinde otuz gün olduğunun, bu sürenin idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağının hükme bağlandığı, davacı tarafından dava konusu yapılan düzenleyici işlem niteliğinde olan Yönergenin tebliğ (öğrenme) tarihi olarak dava dilekçesinde açıkça 9.2.2004 tarihinin gösterildiği, ancak anılan Yönergenin iptali istemiyle ? Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla 18.6.2004 tarihinde dava açıldığı, bu durumda, davacı tarafından anılan Yönergenin, tebliğ tarihi olan 9.2.2004 tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekirken, bu süre aşılarak 18.6.2004 tarihinde açılan davanın esasının süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı yönünden reddine karar vermiştir. Davacı; 6.10.2003 ile 24.5.2004 tarihleri arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde ücretli izinli olarak kamu yönetimi yüksek lisans programına devam ettiğini, ? Devlet Hastanesindeki görevine 24.5.2004 tarihinde başladığını, dolayısıyla Yönerge hükümlerinin Hastanedeki görevine döndüğü 24.5.2004 tarihine kadar kendisine uygulanmadığını, Yönergenin kişisel menfaatini ihlal ettiği 24.5.2004 tarihinden sonra süresinde dava açıldığını, ayrıca 3.6.2004 tarihinde davalı idareye başvuruda bulunarak menfaatine uygun ek ödeme yapılmasını istediğini ve bu başvurusunun reddi üzerine de süresinde dava açıldığını öne sürmekte ve Daire kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasında; "İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz." hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddede açıkca ifade edildiği üzere bir düzenleyici işlemin uygulanması üzerine ilgililerin, düzenleyici işlemi veya uygulama işlemini ya da her ikisini birlikte iptal davasına konu yapabileceği kuşkusuzdur. Davacı tarafından iptal davasına konu edilen ve ilanı gereken düzenleyici işlem niteliği taşıyan Sağlık Bakanlığına Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge, kapsamında bulunan personele ek ödemenin aylık dönemler halinde yapılmasını ve döner sermaye komisyonunca dağıtılmaya karar verilen ek ödeme tutarının, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenmesini kurala bağladığına göre; bu Yönergenin her ay itibariyle uygulama işlemleri tesis edilmesini zorunlu kıldığı, dolayısıyla ilgililerin her ay itibariyle tesis edilen uygulama işlemi üzerine söz konusu Yönergeye veya uygulama işlemine ya da her ikisi aleyhine birden dava açabileceği açıktır. Her ne kadar davacı, dava dilekçesinde iptalini istediği Yönergenin tebliğ tarihi olarak 9.2.2004 tarihini göstermiş ve davayı da ? Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.6.2004 tarihinde kaydına giren dilekçe ile açmış ise de; her ay itibariyle ek ödeme yapılmasını öngören Yönergeye karşı, davacı tarafından hakkında tesis edilen aylık uygulama işlemi üzerine açılan davanın yukarıda belirtilen usul hükmü gereğince süresinde olduğunun kabulü zorunlu bulunmaktadır. Kaldı ki, davacının, 6.10.2003 ile 24.5.2004 tarihleri arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde ücretli izinli olarak kamu yönetimi lisans programına devam ederek, Devlet Hastanesindeki uzman tabiplik görevine 25.4.2004 tarihinde başladığı, dolayısıyla iptalini istediği Yönerge hükümlerinin, diğer bir deyişle Yönergedeki ek ödeme kriterlerinin, Hastanesindeki görevine döndüğü 24.5.2004 tarihinden itibaren davacıya uygulanmaya başladığı göz önüne alındığında, 24.5.2004 tarihinden sonra gerçekleşen uygulama üzerine Yönergenin iptali istemiyle 18.6.2004 tarihinde açılan davanın süresinde açıldığı kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca Danıştay Onbirinci Dairesinin 9.12.2004 günlü, E:2004/2718, K:2004/5136 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adıgeçen Daireye gönderilmesine, 6.10.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

 

(DAN-DER;SAYI:112)BŞ/Aİ

 

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!