SAKARYA iDARE MAHKEMESİ KARARI

T.C.

SAKARYA

2.İDARE MAHKEMESİ

Esas No:

Karar No:

 

 

DAVACI:

 

 

DAVALI:

 

VEKİLİ:

 

DAVANIN ÖZETİ: Davacının Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapsam dışı statüde il telekom yöneticisi olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı yasanın 22.maddesi uyarınca davalı idareye araştırmacı olarak atanmasından sonra 2006 yılı Temmuz ayında kamu görevlileri aylıklarına yapılan maaş artışından yararlandırılmamasına (maaşının dondurulmasına) ilişkin işlemin eşitlik ilkesine, mevzuata ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ile 01.07.2006 tarihinden davanın sonuçlandığı tarihe kadar parasal hakların en yüksek faiz oranı ile birlikte tazminatı istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü kapsam dışı statüde il telekom yöneticisi olarak çalışmakta iken 4046 sayılı yasanın 22.maddesi uyarınca Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne araştırmacı olarak atanan davacıya her iki maaşı arasındaki farkın tazminat olarak ödendiği, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Sakarya 2. İdare Mahkemesince işin gereği görüşüldü:

Dava Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapsam dışı statüde il telekom yöneticisi olarak çalışmakta iken davalı idareye araştırmacı olarak atanan davacı tarafından atanmasından sonra 2006 yılı Temmuz ayında kamu görevlileri aylıklarına yapılan maaş artışından yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali ile parasal hakların tazminatı istemiyle açılmıştır.

 

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Ek 29 maddesinde “Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde elli düşmesi durumunda: Türk Telekomda ek 22 nci maddenin (a) bendinin bu Kanunla yürülükten kaldırılan hükümleri uyarınca belirlenen asli ve sürekli görevlerde çalışmakta olanlar ile 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı personel kamu görevlerinden yüzseksen gün aylıksız izinli sayılır. Bu personel belirtilen süre içinde Türk Telekomda çalışmaya devam eder ve hisse devir tarihinden nakil için Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihe kadarki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer mali ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. (Değişik cümle: 09/02/2006-5457 S.K./1.mad.) Bu fıkranın birinci cümlesinde sayılanlardan aylıksız iznin bitiminden sonra Türk Telekomun tabi bulunduğu mevzuata ve bu fıkraya istinaden akdedilen sözleşmeye göre çalışmaya devam edenlerden hisse devir tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erenler.Bu madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde sözleşmenin sona erdiği yılın 15 Ocak tarihindeki üçüncü fıkraya göre hesaplanan ücretleriyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir ve bunların bildirim tarihine kadar geçen süre içindeki aylık ücret, harcırah, sağlık giderleri, cenaze giderleri ve ölüm yardımı ile diğer mali ve özlük hakları Türk Telekom tarafından karşılanır. (Ek cümleler: 09/02/2006-5457 S.K./1.mad.) Söz konusu personel hakkında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında hisse devir tarihindeki kadro ve pozisyon unvanları esas alınır. Bu hükümleri gereğince azami olarak yüzseksen gün süreyle kamu görevlerinden aylıksız izinli sayılarak Türk Telekomda çalıştırılmaya devam olunanlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçiş hakkını kullanmayarak İş Kanunu hükümlerine tabi olarak yeni bir sözleşme yapmak suretiyle Türk Telekomda çalışmaya devam edenlerin aksine bir talepte bulunmamaları halinde kesenekleri kendileri, kurum karşılıkları ise Türk Telekom tarafından karşılanmak suretiyle bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam ettirilir ve kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından vazgeçmiş olan personele ilişkin karşılıklık esasına dayalı bir müşterek bildirim Devlet Personel Başkanlığına sunulur. Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri devam ettirileceklerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, devir tarihi itibariyle emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonlarının dikkate alınmasına devam olunur. Önceden bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumu ile ilgileri yukarıda belirtilen şartlar dahilinde devam ettirileceklerin nakil talebinde bulunabilecekleri veya nakil işlemlerinin devam ettiği dönem içerisinde geçecek hizmet süreleri, hisse devir tarihindeki statülerinde geçmiş sayılarak bu sürelerin kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve bunların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye devam olunur. Liste halinde bildirilen personel, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen esas ve usüller çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve söz konusu personel hakkında anılan madde hükümleri uygulanır. Birinci fıkra kapsamında giren personelden, sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve kapsam dışı statüsünde çalışanlar hakkında, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördünce ve beşinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihteki unvanları esas alınarak Yönetim Kurulunca 15/04/2004 tarihi itibariyle bu unvana göre belirlenmiş olan ücret ve diğer mali haklarına bu tarihten Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihine kadar geçen süre içinde kamu görevlilerine yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle bulunacak tutar dikkate alınır.” Hükümleri kurala bağlanmıştır.

 

4046 sayılı özelleştirme uygulamalarının düzenlenmesine ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 22 nci maddesinin ikinci fıkrasında, nakle tabi personelin657 sayılı devlet memurları kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla 190 sayılı kanunun hükmünde kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya,anılan başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı kanunun hükmünde kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statüdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında geçici 9 uncu madde hükümleri dikkate alınır denilmiş, aynı maddenin 03/07/2005 tarih ve 5398 sayılı kanunla değişik 5 inci ve 6 ncı fıkrasında;

“Bu madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen sözleşmeli personel ile iş kanunlarına tabi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibariyle almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır) nakledildiği kurum veya kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil) makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişik olanlarla başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

 

399 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tabi tutulan personelin (bu kanuna göre anonim şirket halinde birleştirilen kuruluşlardaki personel dahil) Devlet Personel Başkanlığına bildirdikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibariyle alınmakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı kanunun ek 68 inci ve 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dahil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına atandıkları tarihten önceki eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan gösterge, puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu tarihten sonra ihsas edilmiş hiçbir mali, sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak kapsamında değerlendirilmez” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden: 406 sayılı yasanın ek 29 ncu maddesi kapsamında diğer kurumlara geçiş hakkını kullanmayarak Türk Telekomda çalıştırılmaya devam olunan personelden beş yıllık süre içinde sözleşmesi feshedilenlerin önceki kadrolarına ait ek tazminat aylık, ek gösterge ve her türlü zamn ve tazminatına ait ilişkin haklarının beş yıl boyunca korunacağı, diğer kurumlara geçiş hakkını kullanan personelin ise 4046 sayılı yasa hükümlerine tabi olarak bu haklarının düzenleneceği, 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 1 sayılı cetvelde iken nakledilenlerin Devlet Personel Başkanlığına bildirdiği tarihteki eski kadrolarına ait aylık ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatın(ek tazminat hariç)şahıslarına bağlı olarak yeni görevlerine başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süreyle korunacağı, yani halen eski görevlerindelermiş gibi ödenmesi, ek tazminat ise nakledildikleri tarihteki tutarı üzerinden ödenmesi kurala bağlanmaktadır.

 

Dava dosyasının incelenmesinden Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapsam dışı statüde il telekom yöneticisi olarak çalışan davacının 4046 sayılı yasanın 22 nci maddesi uyarınca Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne araştırmacı kadrosuna atandığı, bu görevine 30/05/2006 tarihinde başladığı, 2006 yılı Temmuz ayında kamu görevlilerinin aylıklarına aylıklarına yapılan maaş artışından yararlandırılmaması üzerine 12/09/2006 tarihinde 406 sayılı yasanın 29 ncu maddesi kapsamında diğer kurumlara geçiş hakkını kullanmayarak Türk Telekomda çalıştırılmaya devam olunan personele yapılan her türlü zammın eşitlik ilkesi uyarınca kendisine de uygulanması ve maaş farklarının ödenmesi istemiyle davalı idareye başvurduğu, 02/11/2006 gün ve 147 sayılı işlem ile talebinin reddedildiği, maaş artışından yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptali ile 01/07/2006 tarihinden itibaren parasal haklarının en yüksek faiz oranı uygulanarak tazmini istemiyle bakılan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

Olayda, her ne kadar 406 sayılı kanunun ek 29 uncu maddesinden bahisle eksik ödeme işleminin iptali istemiyle dava açılmış ise de; 1 sayılı cetvele tabi bir görevde iken nakledilen davacıya 4046 sayılı kanunun 22 nci maddesi uyarınca eski kadrosuna ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatın (ek tazminat hariç) şahsına bağlı olarak yani halen eski görevindeymiş gibi ödenmesi gerektiğinden, aksi yönde edilen işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan şahsa bağlı hakların 4046 sayılı yasada öngörülen şartlarda ve süre ile sınırlı olduğu açıktır.

 

Tazminat istemine gelince ;

2577 sayılı yasanın 7 nci maddesinde, dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde mahkemelerinde altmış gün olduğu 11 nci maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açmadan önce bir idari işlemin kaldırılması, değiştirilmesi, geri alınması veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava dava açma süresi içerisinde istenebileceği, bu başvurmanın işlemeye başlamış olan idari dava açma süresinin durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvuru tarihine kadar geçmiş sürenin de hesaba katılacağı, 12 nci maddesinde ise, ilgililerin haklarını ihlal eden idari işlem dolayısıyla doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açılabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek dava açma süresi içinde tam yargı davası açabilecekleri, bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma haklarının saklı olduğu kurala bağlanmıştır.

 

Süre gelen etkiler doğuran bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararların tazmini istemiyle açılan davalarda hesaplanacak zararın başlangıç tarihinin işlemin ilk tesis edildiği ya da ilk uygulandığı tarih, diğer durumlarda ise ilgililerin bu zararlarının ödenmesi istemiyle idareye başvurdukları tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.

 

Bu durumda maaşın eksik ödendiğinden bahisle12/09/2006 tarihinde davalı idareye başvuran davacının ancak başvuru tarihinden itibaren maaşından eksik ödenen tutarların tazmini olanaklı olup, bu tarihten önce eksik ödenen maaş tutarlarının süre aşımı nedeniyle tazmini mümkün değildir.

 

Bu itibarla, tazminat isteminin kısmen kabulü ile 12/09/2006 tarihinden bu yana yapılan eksik ödemenin hesaplanarak davacıya ödenmesine, bu tarihten sonraki döneme ilişkin tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin İPTALİNE, tazminat isteminin kısmen kabulü ile 12/09/2006 tarihinden bu yana yapılan eksik ödemenin yasal faizi ile birlikte hesaplanarak davacıya ödenmesine, bu tarihten önceki döneme ilişkin tazminat isteminin SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE, aşağıda dökümü yapılan 47,40 YTL yargılama giderinin haklılık oranına göre 23,80 YTL’ sinin davacı üzerine bırakılmasına, 325,00 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, yargılama giderinin kalan 23,80 YTL’ sinin ise davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Danıştay’ a temyiz yolu açık olmak üzere 03/05/2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!