GAZİANTEP İDARİ MAHKEMESİ KARARI

 GAZİANTEP

2.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:

KARAR NO :

 

 

DAVACI:

DAVALI:

 

DAVANIN ÖZETİ:Davacı tarafından, Türk Telekom A.Ş Kahramanmaraş İl Müdürlüğünde Kapsam Dışı Kadroda Müdür olarak görev yapmakta iken Kurumun %55 hissesinin özelleştirilmesi nedeniyle 4046 Sayılı Yasanın değişik 22.maddesi ve 406 Sayılı TelgrafTelefon Yasasının değişik ek:29.maddeleri gereğince Kahramanmaraş İl Çevre ve OrmanMüdürlüğü’ne atamasından sonra 2006 yılı Temmuz ayında Kamu Görevlileri aylıklarına yapılan%2,5 oranındaki zammın, 406 Sayılı Kanunun değişik 29. maddesi gereğince 5 yıl süreyle Türk Telekom A.Ş’ dekalan Kapsam Dışı Personele uygulandığı ve 5 yıl süreyle de Devlet memurlarına yapılan her artışın da uygulanacağı belirtilen yasa hükmün olduğu halde anılan artışın tarafına uygulanmaması ve ücretinin dondurulmasına yönelik işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının yasa faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Karar veren Gaziantep 2. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, Türk Telekom A.Ş Kahramanmaraş İl Müdürlüğünde Kapsam Dışı Kadroda Müdürü olarak görev yapmakta iken, Kurumun%55 hissesinin özelleştirilmesi nedeniyle 4046 Sayılı Yasanı değişik 22. maddesi ve 406 Sayılı Telgraf Telefon Yasasının değişik ek:29. maddeleri gereğince Kahramanmaraş İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne atamasından sonra 2006 yılı Temmuz ayında Kamu Görevlileri aylıklarına yapılan %2,5 oranındaki zammın, 406 Sayılı Kanunun değişik 29.maddesi gereğince 5 yıl süreyle Türk Telekom A.Ş’ de kalan Kapsam Dışı Personele uygulandığı ve 5 yıl süreyle de Devlet memurlarına yapılan her artışın da uygulanacağı belirtilen yasa hükmün olduğu halde anılan artışın tarafına uygulanmaması ve ücretinin dondurulmasına yönelik işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

01.03.2003 Tarihli ve 4971 sayılı Kanunla Değişik 4046 sayılı Yasa’nın 22.maddesinin 5. fıkrasında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına nakledilen personele atandıkları tarihteki eski kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak almakta oldukları aylık,ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatları (ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil) makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, sözleşme ücreti, ücret(fazla mesai ücreti hariç) ck ücret, ck ödeme, teşvik ödemesi, döner sermaye payı ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarı nakledildiği kurum ve kuruluştaki kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücretin fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı ve fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı olarak atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarda herhangi bir değişiklik olanlarla kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eki 1 sayılı cetvelde belirtilen personel hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.”hükmü yer almıştır.

Anılan Yasa hükmünün sonunda yer alan “yararlanırlar” ibaresi dikkate alındığında bu farklı düzenlemenin 1 sayılı cetvelde yer alan görevlerde iken başka kurumlara atananlarayeni haklar sağladığı sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla bu fıkrada yer alan kuralın ilgililer yönünden hak kaybına yol açacak şekilde yorumlanması mümkün değildir.

Özelleştirilen kurumlarda 1 sayılı cetvelde yer almayan görevlerdeyken başka kurumlara atanan personelin atandıkları tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait yıllık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminatı hakları veyasözleşme ücretlerinin net tutarı, atandıkları kuruluş mevzuatına göre hak edecekleri aylık,ek gösterge, varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin ( varsa ikramiye dahil) net tutarından fazla olması halinde aradaki fark giderilinceye kadar, herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenecektir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 sayılı cetvelde yer alan görevlerden başka kurumlara 4046 sayılı Yasa gereğince atananlara önceki kadrolarına ait ek tazminat atandıkları tarihteki miktarıyla, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat ise ödeme tarihindeki güncel miktarıyla ödenecektir.

Bir başka deyişle 5. fıkrada nakledilen personel eski kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin toplam net tutarının, nakledildiği kuruluş mevzuatına göre hak edeceği aylık, ek gösterge, varsa ikramiye her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretinin ( varsa ikramiye dahil) toplam net tutarıyla karşılaştırılması öngörülmekte, 4.fıkrada buna istisna getirilerek 1 sayılı cetvelde iken nakledilen eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, ve her türlü zam ve tazminatın ( ek tazminat ve bankacılık tazminatı dahil ) şahıslarına bağlı olarak yani halen eski görevlerin delermiş gibi ödenmesi, ek tazminatın ise nakledildikleri tarihteki tutarı üzerinden ödenmesi kurala bağlanmaktadır.

4603 sayılı Kanunun Geçici 1.maddesi de, Yasada adı geçen bankalarda 1 sayılı cetvelde yer alan görevlerde iken başka kurumlara atananlara aynı kuralların uygulanmasını ve aynı Yasada yer alan bankacılık tazminatının da söz konusu personelin nakledildikleri tarihteki miktarı itibarıyla ödenmesi gerektirmektedir.

Aksine bir düşünceyle anılan yasa hükümlerinde yer alan “şahsa bağlı olarak saklı tutulma” kavramını aylık, ek gösterge v.b. ödenmesi, ek tazminatın ve bankacılık tazminatının hiç ödenmemesini gerektirir şeklinde yorumlamak. 1 sayılı cetvelde yer alanların bu cetvelde yer almayanlara göre daha az; hatta atandıkları görevin ücretinden bile düşük ücret almalarına yol açar ki yeni bir hak getirilirken hak kaybına neden olunmayacağını açık olduğundan bu yöndeki savlara itibar edilmesi olanaklı değildir.

Şöyle ki: yukarıda da sözü edildiği gibi nakledilen personelin parasal haklarına ilişkin temel kuralı koymakta ve atanan personelin eski kadrolarına ait ikramiye ve diğer parasal haklarının yeni kadrolarındaki parasal haklarıyla kıyaslanmasını öngörmekte olup: bu kurala getirilen istisnalar içinde sayılmayan parasal unsurlarının nakledildiği tarihteki tutarı ile istisnalar arasında yer verilen unsurların ise ödeme tarihindeki miktarla, bir başka deyişle zamanla meydana gelecek artışlar yansıtılarak hesaba katılması gerekmektedir. Öte yandan özelleştirilen kuruluşlardaki 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 sayılı cetveline tabi kadroların ortadan kalkması halinde ise eski kadrolara ait parasal hak unsurlarına herhangi bir artış uygulanmayacağı açıktır.

Fıkrada yer alan “arandıkları görevde kaldıkları sürece saklı tutulur” kuralının açıkça vurgulandığı gibi, kişilerin yeni kadrolarından ayrılmaları halinde de şahsa bağlı hak uygulaması sona erecek ve bu andan itibaren temel kural gereği yeni kadrolarına ait parasal haklarındaki artışlar sonucunda iki ücret arasındaki farkın kapanması beklenecektir.

Dava dosyasının incelenmesinden;davacı Kahramanmaraş ili Telekom Müdürlüğü’ de Müdür olarak anılan kurumun özelleştirilmesi sonucunda 4046 Sayılı Yasanın değişik 22. maddesi ve 406 Sayılı Telgraf Telefon Yasasının değişik ek:29.maddeler, gereğince .04.2006 tarihli olur ile araştırmacı unvanı ile Kahramanmaraşİl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne atandığı 10.05.2006 tarihinde 12.04.2005 tarihinde Kahramanmaraş ili Telekom Müdürlüğü ile ilişiğini keserek yeni görevine başladığı iş bu davanın işe atamasından sonra 2006 yılı Temmuz ayında Kamu Görevlileri aylıklarına yapılan %2,5 oranındaki zammın, 406 Sayılı Kanunun değişik 29.maddesi gereğince 5 yıl süreyle Türk Telekom A.Ş’ de kalan Kapsam Dışı Personel uygulandığı ve 5 yıl süreyle de Devlet memurlarına Devlet memurlarına yapılan her artışında uygulanacağını belirtilen yasa hükmün olduğu halde anılan artışın tarafına uygulanmaması ve ücretin dondurulmasına yönelik işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda yukarıda açıklanan 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca davacının atandığı tarihteki kadro ve pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge, ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının veya sözleşme ücretlerinin net tutarının, farklar giderilinceye kadar ödenmesi atandığı tarihten sonra kamu görevlisi sıfatına sahip olduğundan kamu görevlilerine verilecek olan zamlardan yararlanması gerektiği açık olup davalı idarece tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin İPTALİNE, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine aşağıda dökümü yapılan 44,40 YTL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 29/05/2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
EDİRNE PTT’DEN BİR VEFA ÖRNEĞİ
HASAN KUNCAK VEFAT ETTİ
BADEM ÇİÇEKLERİ
ŞEHADETİNİN 25. YILINDA RAHMETLE
CUMHURİYET’İN YAPTIKLARI NASIL S
R.SALAY´I ŞEHADET YILDÖNÜMÜNDE A
ÜNİVERSİTELİ İŞSİZLER 55 İLİN N
 


 
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!